PRIVACYVERKLARING LODEWIJKS MEAT B.V.

 

Lodewijks Meat B.V. (hierna: “Lodewijks Meat”) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, vertrouwelijk behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacywet stelt.

 

Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Verwerken en bewaren van persoonsgegevens

Lodewijks Meat kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren (bijvoorbeeld per e-mail, brief of telefonisch), als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of om u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. Indien u zaken met ons wenst te doen, kan het zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens van u via andere bronnen verzamelen, zoals door middel van het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent daarvan, insolventieregister of andere openbare bronnen.

 

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

 

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website. Via onze website verwerken wij uw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses met het oog op het generen van statistieken en om onze website te analyseren en/of te verbeteren. De persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt zijn: gegevens omtrent het apparaat waarmee u onze website bezoekt, waaronder IP-adressen en gegevens omtrent uw bezoek aan onze website, waaronder de pagina’s die bezoekers aanklikken. Voormelde gegevens worden verwerkt in statistieken inzake: de functionaliteit (is de pagina goed vindbaar), foutmeldingen (zijn er webpagina’s die niet goed opstarten) en de relevantie (is de webpagina nog relevant).

 

Gebruik van persoonsgegevens

Lodewijks Meat verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Lodewijks Meat kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Lodewijks Meat. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

 

Lodewijks Meat heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Lodewijks Meat zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst (een overeenkomst tot in- en/of verkoop van producten) of ter voorbereiding op het afsluiten van een overeenkomst (checken kredietwaardigheid), op basis van een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de plicht tot meewerken aan fiscale controles), gerechtvaardigd belang of middels uw toestemming.

 

Uw privacy wordt door al onze werknemers gerespecteerd. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Doorgifte aan derden

Lodewijks Meat verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Lodewijks Meat zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
  • om de rechten of eigendom van Lodewijks Meat te beschermen en verdedigen; en
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Lodewijks Meat of het publiek te beschermen.

 

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Lodewijks Meat kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u zoals een accountant, software leverancier, ICT- leverancier, incassobureau etc. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

 

Bewaren persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Lodewijks Meat zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Indien u via onze website een e-mail verstuurt naar info@lodewijksmeat.com of indien u telefonisch contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw opmerkingen te kunnen verwerken. Deze gegevens worden binnen twee maanden door ons verwijderd.

Indien u bij ons solliciteert, zullen wij de volgende gegevens verwerken en bewaren: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en overige persoonlijke gegevens vermeld in uw sollicitatie. Deze gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het proces door ons verwijderd indien de sollicitatie geen succes heeft gehad. Alleen indien u daarvoor toestemming geeft zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar bewaren.

 

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door Lodewijks Meat vindt plaats onder strikte vertrouwelijkheid. Lodewijks Meat heeft passende organisatorische, technische en fysieke maatregelen getroffen  om uw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Lodewijks Meat bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 

Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermings-maatregelen, zoals: een datalekprotocol, de inhoud van onderhavige privacyverklaring, de noodzaak om hun wachtwoorden en / of devices voortdurend te beschermen etc.

 

Uw rechten

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

 

Informatie

Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Inzage

Als u denkt dat Lodewijks Meat persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u vragen om inzage. Lodewijks Meat geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Rectificatie of gegevenswissing

Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Lodewijks Meat van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Lodewijks Meat vragen uw gegevens te wissen. Lodewijks Meat zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Lodewijks Meat zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

 

Beperking en bezwaar

U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Lodewijks Meat te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Lodewijks Meat uw verzoek honoreren. Lodewijks Meat zal haar besluit aan u melden.

 

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Hieronder treft u de contactgegevens aan waar u dit verzoek kunt doen. Houdt u er rekening mee dat wij uw identiteit controleren vóórdat wij u de gevraagde gegevens verstrekken. Lodewijks Meat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Lodewijks Meat zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Lodewijks Meat raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Lodewijks Meat uw informatie beschermt.

 

Contact

Lodewijks Meat ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Lodewijks Meat niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de heer P. (Paul) Josiassen via privacy@lodewijksmeat.com of telefonisch via 0031-411785005. Lodewijks Meat wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.